Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Aktualno

KF Finance

četrtek, 07.09.2017

Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic treh podjetij

Ljubljana

Družba KF FINANCE d.o.o. je s strani prodajalca NOVA KBM d.d. pooblaščena za organizacijo in izvedbo prodaje delnic Petrola d.d., Cinkarne Celje d.d. in Terme Olimia d.d.

Predmet prodaje je spodaj navedeno število delnic posamezne delniške družbe v imetništva Nove KBM d.d. (v nadaljevanju: »prodajalec«), in sicer:

Matična številka izdajatelja delnic Izdajatelj delnic Delnice v imetništvu Nova KBM d.d. Skupno število delnic za prodajo Delež v osnovnem kapitalu za prodajo (v%)
5025796000 Petrol d.d. 42.985 42.985 2,065
5042801000 Cinkarna Celje d.d. 31.914 31.914 3,92
5090822000 Terme Olimie d.d. 147.309 147.309 20,875

 


1. Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

  • predmet ponudbe: ponudnik določi količino delnic, ki ni višja od števila delnic navedenih v zgornji tabeli in ceno za celotno količino delnic, ki so predmet ponudbe;
  • ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, bo avtomatično upoštevana nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup paketa delnic oziroma poslovnih deležev posamezne družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;
  • rok plačila: največ 15 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na TRR, ki ga Ponudniku sporoči prodajalec;
  • opis načina financiranja: dokazilo ali zanesljivo pojasnilo, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago zadostna finančna sredstva, in sicer najmanj v vrednosti, kot jo je ponudnik navedel v svoji zavezujoči ponudbi (primer: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani zainteresirane osebe, izjava banke, ki potrjuje namen financiranja, itd.),
  • rok veljavnosti ponudbe: najmanj do 31.12.2017;
  • prenos imetništva: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti;
  • lastniška struktura: predstavitev lastniške strukture ponudnika.

Ponudba mora biti brezpogojna in mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo najkasneje v roku osmih delovnih dni po prejemu pisne izjave prodajalca o sprejemu ponudbe, z njim podpisal pisno kupoprodajno pogodbo o prodaji delnic, ki mu bo predložena skupaj z izjavo o sprejemu ponudbe. Osnutek kupoprodajne pogodbe ja na voljo na spletni strani: https://www.kf-finance.si/aktualno. 

2. Če bo ponudbo za nakup delnic po tem razpisu podala družba - izdajateljica delnic sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.

4. V primeru, da bo več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko prodajalec odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec sklenil pogodbo o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnih deležev s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno za paket delnic posamezne družbe ob upoštevanju sposobnosti plačila ter ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega oglasa.

5. Na podlagi tega oglasa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Ne glede na navedeno, lahko prodajalec sprejme ponudbo le za del ponujenih delnic. Odločitev prodajalca, da pogodbe o prodaji in nakupu delnic ne bo sklenil, ne more biti razlog za pogodbeno kazen ali odškodninsko odgovornost prodajalca. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti postopek in/ali pogoje prodaje delnic iz tega oglasa.

6. Ponudbe je treba poslati s priporočeno pisemsko pošiljko s povratnico ali preko kurirske službe na naslov KF Finance d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic družbe (navesti firmo družbe) – NE ODPIRAJ!«, najpozneje do 13. 10. 2017 do 12.00 ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.

7. Ta dokument ne ustvarja nobene obveznosti prodajalca, da bi moral s komerkoli od morebitnih ponudnikov skleniti kakršnokoli pogodbo o prodaji. Dokumenta ali katerega koli njegovega dela kakor tudi samega objave oglasa tudi ni mogoče razumeti kot podlago katerekoli pogodbe ali naložbene odločitve glede katerih koli vrednostnih papirjev. Prat tako da dokumente ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 8. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta.

8. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri g. Tonetu Pekolju, Partnerju v družbi KF Finance d.o.o. na telefonski številki 031/519 104 ali emailu: tone.pekolj@kf-finance.si.

9. Za postopke vezane na ta oglas se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

Novice

Aktualne novice